Pomiary dla telekomunikacji

Oferuje pomiary pola elektromagnetycznego dla potrzeb BHP oraz ochrony środowiska dla częstotliwości 300 MHz do 90 GHz.

Nasza firma posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji: Nr AB1630.
certyfikat_pca

Pomiar pól elektromagnetycznych dla celów BHP wykonywane są zgodnie z:

  • normą PN-­T-­06580­3:2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy,
  • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 listopada 2002r. w prawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z 2002r zał. Nr 2 pkt E).

Pomiar pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska wykonywane są zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z 2003r).

Wykorzystujemy sprzęt pomiarowy:

  • Miernik Narda NBM550 wraz z sondą EF6092.


Kierownik Laboratorium - Andrzej Urbański - +48 609 770 133
Kierownik ds. Jakości - Maciej Mikiciuk - +48 697 170 491